รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2 (ว30183)

หมวด: รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2 (ว30183) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
  บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.5/11, ม.5/14, ม.5/15
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต
  2.เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
  3.ประมวลผลข้อมูล
  4.วิทยาการข้อมูล
  5.การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  6.เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต
   
ไฟล์ประกอบบทเรียน
  1. ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียนหน่วยที่ 3
   
ผลคะแนน
  1.คะแนนระหว่างเรียน หน่วยที่ 1 - 6 (40 คะแนน)
  2.คะแนนสอบกลางภาค (20 คะแนน)
  3.คะแนนสมุดงาน (20 คะแนน)