รายวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1 (ว30283)

หมวด: รายวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (ว30283) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
  บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.5/5
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1. คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE] กับ Arduino IDE
  2. ความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ และฟังก์ชั่นของ Arduino IDE สำหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]
  3. ปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ iBOT ของชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]
  4. รวมคู่มือการใช้งาน IPST-MicroBOX [SE]
   
รูปแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
  1. หุ่นยนต์เคลือนที่โดยการชน
  2. หุ่นยนต์เคลื่อนตามเส้นอย่างง่าย
  3. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบประยุกต์
  4. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ชนสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนด
   
   
ตัวอย่างโครงงาน IPST-MicroBOX
  1. วงจรนับจำนวนคน และเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ
   
โปรแกรม
   ซอฟต์แวร์ Arduino IDE 1.8.2 (by INEX)
   ซอฟต์แวร์ Wiring 1.0