รายวิชา หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ว30288)

หมวด: รายวิชา หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ว30288) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
ม.4 บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.4/5
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1. วงจรการพัฒนาโปรแกรม
  2. การจำลองความคิด
  3. การเขียนผังงานเบื้องต้น
  4. โครงสร้างผังงาน
  5. การเขียนรหัสเทียม
  6. ความเป็นมาของภาษาปาสคาล
  7. ความรู้พื้นฐานของภาษาปาสคาล
  8. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น
   
ผลคะแนนระดับชั้น ม.4/5
  1. คะแนนการเขียนผังงานด้วย Flowgorithm ( 20 คะแนน )
  2. คะแนนสอบกลางภาค ( 20 คะแนน )  ||  หลักเกณฑ์ในการซ่อมเสริมคะแนนกลางภาค
  3. คะแนนสอบการเขียนรหัสเทียม ( 10 คะแนน )
  4. คะแนนสมุดงาน ( 20 คะแนน )
  5. คะแนนสอบปลายภาค