รายวิชา การเขียนภาษาโปรแกรม1 (ว30289)

หมวด: รายวิชา การเขียนภาษาโปรแกรม 1 (ว30289) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
  บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.4/5
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1. ความรู้พื้นฐานของภาษาซี
  2. องค์ประกอบของภาษาซี
  3. ตัวดำเนินการและนิพจน์ของภาษาซี
  4. การแสดงผลและการรับข้อมูลของภาษาซี
  5. การเขียนโปรแกรมแบบเลือกทำของภาษาซี
  6. การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำของภาษาซี
  7. ตัวแปรอาร์เรย์
  8. ฟังก์ชันในภาษาซี
   
ผลคะแนน
  1. สอบย่อยครั้งที่ 1 ( 20 คะแนน )
  2. สอบกลางภาค ( 20คะแนน ) || หลักเกณฑ์ในการซ่อมเสริมคะแนนกลางภาค
  3. สอบย่อยครั้งที่ 2 (20 คะแนน)
  4. สมุดงาน ( 10 คะแนน)
  5. สอบปลายภาค (20 คะแนน)