รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2 ว30183


คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวและฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

รายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์1 ว30283

คำอธิบายรายวิชา
    
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวหุ่นยนต์ ชุดกล่องสมองกล IPST – MicroBOX  ไมโครคอนโทรลเลอร์ การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  การเขียนคำสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต  เอาต์พุต การเขียนคำสั่งแสดงผล การเขียนคำสั่งควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมมอเตอร์ การสร้างหุ่นยนต์แบบประยุกต์ การสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้น รวมถึงการฝึกการแข่งขันในสนามแข่งตามโจทย์ตัวอย่างที่กำหนดให้พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์     สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และมีเจตนคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ได้

รายวิชา กล่องสมองกล IPST-MicroBOX ว20207


คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวหุ่นยนต์ ชุดกล่องสมองกล IPST – MicroBOX ไมโครคอนโทรลเลอร์การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนคำสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต เอาต์พุต การเขียนคำสั่งแสดงผล การเขียนคำสั่งควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมมอเตอร์ การสร้างหุ่นยนต์ อย่างง่าย ด้วยชุดกล่องสมองกล IPST- MicroBOX ตามโจทย์ตัวอย่างที่กำหนดให้พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตนคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ได้

หมวด: บทความ
เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์

มาคุยกันก่อน
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ By ครูเจตวัตร เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะรวบรวมเนื้อหา ใบความรู้ แบบฝึกหัด ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน์มาไว้คอยบริการ อีกทั้งเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นช่องทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะใช้ประโยชน์และหาความรู้จากเว็บนี้กันอย่างมีความสุขนะครับที่มาของภาพ : http://www.straighterline.com/blog/four-cs-of-success-in-the-online-classroom/