รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ (ง30253)

หมวด: รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ (ง30253) เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ตรวจสอบเวลาเรียน
  บันทึกเวลาเรียนระดับชั้น ม.5/2-4
   
ประมวลรายวิชา
  ประมวลรายวิชา
   
ใบความรู้
  1.เริ่มต้นกับภาพยนตร์
  2.หลักการผลิตภาพยนตร์
   
   
ผลคะแนน