รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30265


คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาความหมายของ ประวัติ ประเภท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบสีที่ใช้กับภาพกราฟิก ความหมาย องค์ประกอบของทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์กับการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ปฏิบัติการออกแบบสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การตัดต่อรูปภาพ การปรับแต่งรูปภาพการใช้ฟิลเตอร์ การใส่ตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความสนใจใฝ่รู้ ให้ความร่วมมือกับกลุ่มในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์1 ง30263

คำอธิบายรายวิชา
    
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวหุ่นยนต์ ชุดกล่องสมองกล IPST – MicroBOX  ไมโครคอนโทรลเลอร์ การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  การเขียนคำสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต  เอาต์พุต การเขียนคำสั่งแสดงผล การเขียนคำสั่งควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมมอเตอร์ การสร้างหุ่นยนต์แบบประยุกต์ การสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้น รวมถึงการฝึกการแข่งขันในสนามแข่งตามโจทย์ตัวอย่างที่กำหนดให้พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์     สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และมีเจตนคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ได้

รายวิชา กล่องสมองกล IPST-MicroBOX ง20249


คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวหุ่นยนต์ ชุดกล่องสมองกล IPST – MicroBOX ไมโครคอนโทรลเลอร์การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนคำสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต เอาต์พุต การเขียนคำสั่งแสดงผล การเขียนคำสั่งควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมมอเตอร์ การสร้างหุ่นยนต์ อย่างง่าย ด้วยชุดกล่องสมองกล IPST- MicroBOX ตามโจทย์ตัวอย่างที่กำหนดให้พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตนคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ได้

หมวด: บทความ
เขียนโดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์

มาคุยกันก่อน
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ By ครูเจตวัตร เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะรวบรวมเนื้อหา ใบความรู้ แบบฝึกหัด ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน์มาไว้คอยบริการ อีกทั้งเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นช่องทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะใช้ประโยชน์และหาความรู้จากเว็บนี้กันอย่างมีความสุขนะครับที่มาของภาพ : http://www.straighterline.com/blog/four-cs-of-success-in-the-online-classroom/